Социологија сазнања (Sociology of knowledge): All participants

Filters

1 Увод у историју, предмет и теоријско-методолошке приступе истраживању проблема социологије сазнања

Forum Forum Увод у социологију сазнања - Introduction to sociology of knowledge

Assignment Assignment Прочитајте о социологији сазнања и одговорите

Forum Forum Прокоментаришите постојеће и/или предложите нове изворе релевантне за тему 1

5 Социолошке преформулације основних теоријско-методолошких приступа истраживању детерминанти (са)зна(ва)ња I – E. Durkheim, Parsons, Merton, Luhman

Assignment Assignment Прочитајте текстове социолога заговорника структурално-функционалног и холистичко-системског начина мишљења и истраживања и одговорите

6 Социолошке преформулације основних теоријско-методолошких приступа истраживању детерминанти (са)зна(ва)ња II – Dilthey, M. Weber, G.H.Mead, Znaniecky, Sorokin...

Assignment Assignment Прочитајте текстове социолога заговорника "разумевајућег", "симболичко – интерактивног и феноменолошког приступа

Forum Forum Коментаришите постојеће и/или предложите нове изворе релевантне за тему 6 који су доступни на страницама СС

7 Филозорфске, социолошке, политолошке и социјално психолошке преформулације основних теоријско-методолошких приступа истраживању детерминанти (са)зна(ва)ња III – G. Lukacs, A. Gramsci, L.Vygotsky, L. Althusser, H.Levebvre ...

Assignment Assignment Прочитајте или саслушајте текстове заговорника критичког начина мишљења, истраживања и делања и одговорите

Forum Forum Прокоментаришите постојеће и/или предложите нове изворе релевантне за тему 7

9 Класици социологије сазнања I – M. Scheler

Forum Forum Одабрали сте да истражите Шелера за други просеминарски рад?

10 Класици социологије сазнања II – K. Mannheim

Forum Forum Одабрали сте да истражите Манхајма за други просеминарски рад?

11 Дебата о универзалности/релативности (са)зна(ва)ња, и односу (са)зна(ва)ња, друштвених интереса, моћи и вредности I – K. Poper

Forum Forum Одабрали сте да истражите Попера за други просеминарски рад?

12 Дебата о универзалности/релативности (са)зна(ва)ња, и односу (са)зна(ва)ња, друштвених интереса, моћи и вредности II: критичка теорија

Forum Forum Одабрали сте да истражите "критичку теорију" за други просеминарски рад?

13 Дебата о универзалности/релативности (са)зна(ва)ња, и односу (са)зна(ва)ња, друштвених интереса, моћи и вредности III – Howard Becker, Schutz, Peter Berger & Thomas Luckmann; Garfinkel; Foucault; Deleuse. Baudrillard, Lyotard, Bourdieu, Elias, Maturana

Forum Forum Одабрали сте да истражите "нове класике" учесника у дебати о проблемима социологије сазнања?

14 Савремене примене социологије сазнања у решавању проблема производње, идентификације, акумулације, ширења и (зло)употребе сазнања у друштвеном контексту односа друштвене моћи, интереса и вредности

Forum Forum Одабрали сте да истражите савремене примене социологије сазнања?

Полазници изборног предмета Социологија сазнања који желе да полажу завршни писани испит треба да до последњег дана у текућем семестру у 16 часова, или недељу дана пре испита у наредним семестрима (уколико су у текућем семестру испунили најмање 2/3 предис

Forum Forum ЕСЕЈ ЗА ЗАВРШНИ ИСПИТ

Forum Forum Колико поена од укупно десет могућих бисте себи дали према Вашој оцени квантитета и квалитета Ваше активности на СС?

Forum Forum Да ли су се испунила Ваша очекивања од похађања СС? Недостаци? Предности? Општа оцена?