Uvod u teoriju društva

Akciona istraživanja

Упознајте основне појмове и истраживачке перспективе науке о друштвеном животу људи, изоштрите своју вештину структурално-системичног и историјско-критичког посматрања и стеците аналитичко-синтетичке способности откривања и операционализације истраживачких проблема неопходне за наставак студија социологије.

Get to know basic concepts and research perspectives of the science dealing with the social life of people, sharpen your craft of structural-systematic and historical-critical observation and acquire analytical and synthetical  capacities for discovering and operationalization of research problems necessary for the continuation of your sociology studies.

Упознајте и примените у властитом истраживању основне појмове, теорије и методе социолошких истраживања друштвених услова настанка, промена сазнајног садржаја, функција, ширења, борбе, управљања и утицаја људских идеја и идеологија, веровања и сазнања у контексту генезе и структуралних промена организације односа субјеката и објеката процеса (са)зна(ва)ња.

Get to know and apply in your own research fundamental concepts, theories and methods of sociological research of emergence, changes, knowledge content, functions, distribution, conflict, management and influence of human ideas and ideologies, beliefs and knowledge in the context of the genesis and structural changes in the organization of relationships of subjects and objects of cognition!

ДОБРОДОШЛИ НА ТИМИД, ПРВИ ЕЛЕКТРОНСКИ ПОДРЖАНИ ИЗБОРНИ КУРС ИЗ ОБЛАСТИ ОПШТЕ И ПРИМЕЊЕНЕ СОЦИОЛОГИЈЕ НА ФФ у БГД.

                                           Timid clip art VeraVratusa

 Укључите се у интерактивно студирање и практиковање социологије преко форума, састављања и коментарисања речника цитата, решавања истраживачких проблема и других активности.

Kонсултације у оквиру овог електронски подржаног курса ће се одвијати преко система порука учесника

организатор курса: veraВера (Vera) Вратуша (Vratuša)