Прокоментаришите постојеће и/или предложите нове изворе релевантне за тему 2

На овом форуму изнесите своје утиске о свим или појединим прилозима на овом сајту у оквиру теме упознавања становишта утемељивача "новог", "позитивног", "прагматичног" начина мишљења и истраживања проблема социологије сазнања, формулишите и одговорите на питања која вам је сугерисао њихов садржај, вежбајте писање приказа и осврта...

У овај форум унесите и податке о електронској адресе текстова који по вашем мишљењу доприносе одговарању на питања о појави, предностима и манама "новог", "позитивног" и "прагматичког" начина мишљења и истраживања и у неколико реченица резимирајте шта је у њима највише привукло вашу пажњу.


(There are no discussion topics yet in this forum)