Коментаришите постојеће и/или предложите нове изворе релевантне за тему 6 који су доступни на страницама СС

На овом форуму изнесите своје утиске о свим или појединим прилозима на овом сајту у оквиру теме упознавања становиштасоциолога заговорника "разумевајућег", "симболичко – интерактивног и феноменолошког приступа истраживању проблема социологије сазнања, формулишите и одговорите на питања која вам је сугерисао њихов садржај, вежбајте писање приказа и осврта...

У овај форум унесите и податке о електронској адреси или саме текстова који по вашем мишљењу доприносе осветљавању теме 6 и у неколико реченица резимирајте шта је у њима највише привукло вашу пажњу.


(There are no discussion topics yet in this forum)