Прокоментаришите постојеће и/или предложите нове изворе релевантне за тему 1

На овом форуму изнесите своје утиске о свим или појединим прилозима на овом сајту у оквиру теме историјата појаве, предмета и основних теоријско-методолошких приступа истраживању проблема социологије сазнања, формулишите и одговорите на питања која вам је сугерисао њихов садржај, вежбајте писање приказа и осврта...

У овај форум унесите и податке о електронској адреси текстова који по вашем мишљењу садрже социолошко сазнајни приступ социологији сазнања и за које сматрате да доприносе одговарању на питања о појави и развоју социологије сазнања, као и о различитим схватањима предмета и оптималног теоријско-методолошког приступа истраживању проблема социологије сазнања. У неколико реченица резимирајте шта је у њима највише привукло вашу пажњу.


(There are no discussion topics yet in this forum)