Увод у социологију сазнања - Introduction to sociology of knowledge

Циљ овог форума је да омогући да сарађујемо на обради појединих тема најављених у наслову свакe подтеме овог форума на основу критичке социолошко сазнајне анализе релевантне уџбеничке и изворне литературе. Само притисните тастер "одговори" и поправљајте/развијајте/мењајте понуђене основне тезе о одговарајућој теми/проблему према својем нахођењу и најбољемзнању стеченом током искуства читања са разумевањем релевантне литературе и дискусије о проблемима на које сте наишли током овог сазнајног искуства. Добродошло је предлагање отварања сасвим нових подтема које се тичу садржаја који вас највише занимају у оквиру Увода у социологију сазнања. Укључите ћирилицу пошто је претраживач подешен на ово писмо. 

The objective of this forum is to enable that we cooperate in processing certain topic announced in the title of each sub-theme of this forum on the basis of critical sociological cognitive analysis of relevant textbook and primary sources. Just press " reply " and repair / develop / change offered basic theses concerning particular theme/problem as you see fit according to the best of your knowledge gained through the experience of reading relevant texts with comprehension and the discussion of the problems encountered during this cognitive experience . The proposal to open a completely new sub-themes on the subjects you are interested in within the Sociology of knowledge is welcome.


DiscussionStarted byRepliesLast post
New-materialistic inversion of idealistic dialectical paradigm Picture of Vera Vratuša Vera Vratuša 0 Vera Vratuša
Fri, Jan 6, 2023, 2:37 PM
Taбеларно представање основних претпоставки ново-материјалистичке инверзије иделистичке дијалектичке парадигме Picture of Vera Vratuša Vera Vratuša 0 Vera Vratuša
Sat, Nov 12, 2022, 9:42 PM
Друштвено историјске околности појаве и промена утицајности социологије сазнања Picture of Vera Vratuša Vera Vratuša 0 Vera Vratuša
Sat, Jan 13, 2018, 9:48 PM
Sociology of knowledge or sociology of cognition in the light of various aspects of the definition of the subject of this discipline? Picture of Vera Vratuša Vera Vratuša 0 Vera Vratuša
Thu, Jan 11, 2018, 5:37 PM
Funcionalist - positivist paradigm, two variants Picture of Vera Vratuša Vera Vratuša 0 Vera Vratuša
Thu, Jan 11, 2018, 4:00 PM
Phenomenological-interpretative paradigm Picture of Vera Vratuša Vera Vratuša 0 Vera Vratuša
Thu, Jan 11, 2018, 3:29 PM
Феноменолошко-тумачећа парадигма Picture of Vera Vratuša Vera Vratuša 0 Vera Vratuša
Wed, Dec 24, 2014, 10:33 AM
Функционалистичко-позитивистичка парадигма - две варијанте Picture of Vera Vratuša Vera Vratuša 0 Vera Vratuša
Wed, Dec 24, 2014, 10:04 AM
Метод социологије сазнања Picture of Vera Vratuša Vera Vratuša 0 Vera Vratuša
Wed, Oct 8, 2014, 11:16 PM
Социологија знања или социологија сазнања у светлу разних аспеката одређења предмета ове дисциплине? Picture of Vera Vratuša Vera Vratuša 0 Vera Vratuša
Wed, Oct 8, 2014, 11:16 PM