О правилима писања, саопштавања и оцењивања семинарског рада

У овај форум унесите своје примедбе и предлоге у вези текста оформи и садржају семинарског рада, о садржају постојеће скале за оцењивање семинарских радова и њену примену, као и предлоге за њену измену и стандардизацију употребе.
Овај форум можете да користите и за постављање ваших семинарских радова у електронском облику пре њиховог штампања и предаје за детаљно прегледање и оцењивање до 10. јануара 2013. године у 10ч, двадесет и четири сата пре последњег рока за предају семинарског рада колегиници Љубичић, уколико нисте у стању да сами процените да ли задовољавају основне формалне и садржинске критеријуме који сваки стручни рад треба да испуни, па желите да вам у томе помогну предметни наставник и други учесници УСО1. До тада ћете сви бити у стању да ову брзу процену обавите сами, упоређујући свој рад са коментарима на благовремено објављене семинарске радове. Поводом свих недоумица, укључите се у занимљиву дискусију у оквиру подтемеНавођење извора


ФОРМA И САДРЖАЈ СЕМИНАРСКОГ РАДА (ИЗВЕШТАЈА O ИСТРАЖИВAЊУ)


1. Постaвљaњe проблема:
• самостално (без плагирањаформулишите питање на које тражите одговор , објашњење или тумачење; да ни бисте били оптужени за плагијат, у заграду иза сваког цитата или парафразеунесите само презиме аутора или назив институције, годину објављивања и страну (или слова "хттп" ако се ради о интернет страници), а у библиографију на крају рада унесите још почетно слово имена аутора, пун назив текста, назив шире целине у којој се цитирани или парафразирани текст налази, место издања и издавач (или потпуна УРЛ адреса интернет странице)
• образложите в a ж н o с т истраживања тог питања зa унапређивање и примену нашег сазнања у предвиђању битних аспеката очувања/промене структуре или ре-конструисањадруштвене стварности;
• привуците пажњу читалаца/слушалаца навођењем карактеристичних илустрација испитиваног проблема, избегавајући неутемељена уопштавања и пристрасне формулације
• дефинишите циљ истраживања у облику проверавања (Poper:оповргавања ) хипотезе, предвиђања изведеног из неке теорије или резултата претходних теоријских и емпиријских истраживања

2. Преглед досадашњих истраживања у служби теоријско -методолошког прецизирања истраживачке хипотезе
- известите о оним налазима других истраживача који су релевантни за формулисање и тестирање властите хипотезе
• у емпиријском истраживању дефинишите и операционализујте кључне појмове тако да претпоставке о корелационој/узрочној повезаности између зависне/их и независне/их варијабли буду искуствено проверљиве, упоредљиве и мерљиве
• одговорите на очекивана питања унутрашње критике (адекватност операционализације појмова, утицајформулација на одговоре) и спољашње критике (репрезентативност узорка и уопштљивост налаза) на ваљаност вашег истраживања
• поновите туђе истраживање на другој популацији и/или у друго време, спроведите ново истраживање узрочника противречних предвиђања која се могу извести из различитих теорија и недоследних налаза разних истраживача или користите статистичке годишњаке на пример Републичког Завода за статистику (за 2012. се налази на адресиhttp://webrzs.stat.gov.rs/WebSite/repository/documents/00/00/81/63/SGS_2012.zip)
• опишите употребљени узорак, истраживачке инструменте и технике прикупљања, анализе и синтезе података, како би други истраживачи могли да понављањем ваше истраживачке процедуре провере поузданост добијених резултата

3. Представљање властитих налаза
• у превасходно теоријским истраживачким радовима представите кључне тезе аутора анализираних примарних извора, протумачите их, укажите на њихове евентуалне недостатке и по чему се ваше тумачење и критика анализираних теза (не)разликује од већ постојећих 
• У случају емпиријског истраживања наведите релативну, у процентима изражену учесталост појаве свих категорија опажања/ тумачења/ одговора, унапред «затворених» или накнадно утврђених кодирањем одговора на «отворена» питања конструисана за мерење зависне/их варијабли
• табеларно и графички прикажите да ли и колико одступају од средњих вредности за читаву популацију одговори специфичнихгрупа испитаника, класификованих према независној/им варијавли/ама

4. Дискусија налаза
• на темељу приказаних налаза констатујте да ли је ваша хипотезапотврђена, оповргнута, или је треба преформулисати, на која питања тек треба одговорити у будућим истраживањима уводећи допунске независне варијабле

5. Закључак
• сажето резимирајте главне циљеве и налазе датог истраживања те планове будућих


6. Коришћена литература
• на крају писаног рада/извештаја наведите све коришћене изворе азбучним/абецедним редом првог слова презимена аутора, име (средње слово ), годину објављивања , назив текста у часопису или књизи међу знацима «навода», назив књиге или часописа италиком , назив издавача куће, место издавања, од које до које стране, или прецизан URL за извор доступан у електронском облику
УСМЕНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА СЕМИНАРСКОГ РАДА
је вештина која се усавршава кроз пажљиве припреме и упорно вежбање. Tрудите се да не читате, да остварите контакт очима са публиком, да изговарате реченице јасно и разговетно, да гестикулације умерено користите у функцији изговореног садржаја, настојите да “увучете” присутне у расправу.

Погледајте инспиративну књигу Хауарда Бекера Писање задруштвене научнике на адресиhttp://uploading.com/files/3f812192/0226041328Writing2edB.pdf

Приликом писања семинарских радова имајте у виду да ће ваши прилози бити оцењени на скали од 1 (недовољно) до 5 (одлично) према степену у којем садрже следеће димензије одговора на постављени проблем, тему или задатак:
I . одговорено је без прављења чињеничних грешака на битне аспекте теме/задатка
II . тезе су јасно формулисане
III . опште, посебне и појединачне тезе логично су распоређене
IV. тезе су поткрепљене позивањем на изворе
V. самостално је изложено властито тумачење или формулисани правци даљег истраживања датог проблема

Сводна оцена ће бити израчуната као аритметички просек из пет оцена за свих пет димензија вашег писаног рада.

Предлажем да сви искористимо прилику да оценимо властите есеје и есеје осталих учесника курса према постојећим критеријумима или онима које сами прецизирамо у циљу извлачења поука за писање будућих писаних радова као што су на пример усредсређивање у уводу на формулисање властитог истраживачког проблема/одговарање на постављено питање, јасно и читко организовање разраде аргументације, илустровање теза позивањем на изворну литературу, самостално закључивање ...и друге које ви формулишете.

 


(There are no discussion topics yet in this forum)