Прочитајте или саслушајте текстове заговорника критичког начина мишљења, истраживања и делања и одговорите

Све полазнице и полазници курса Социологија сазнања треба да у оквиру седме теме прочитају А. Gramsci, ()1980: "Научно заснивање друштвене акције", у Филозофија историје и политике , Слово Љубве, Београд, 103-119 (копије обавезне и дела шире литературе се могу наћи у библиотеци Одељења за социологију и сетите се да није забрањено да прочитате и више од предложеног минимума страница).

Оне и они међу вама који се определе да пишу семинарски рад из седме теме Филоѕофско-социолошке преформулације III – G . Lukacs , A . Gramsci , L . Althusser ... потребно је да консултују и остале релевантне изворе из шире литературе укључујући са овог сајта као и да предложе нове за које сматраjy да доприносе одговарању на питања о појави, предностима и манама револуционарног начина мишљења и делања политички ангажованих припадника интелигенције. У РЕЧНИК ЦИТАТА УТЕМЕЉИВАЧА СОЦИОЛОГИЈЕ САЗНАЊА унесите најмање три карактеристичне дефиниције кључних појмова код истог или различитих аутора типичних за одговарајућа теоријско-методолошка становишта, а у "облачићу" за коментар цитате које сте одабрали "преведите" на свој језик и укажите на онтолошке,епистемолошке и практичне претпоставке које су у њима изричито или само прећутно садржане, упоређујући их са аналогним претпоставкама супротних становишта.