Прокоментаришите постојеће и/или предложите нове изворе релевантне за тему 4

На овом форуму изнесите своје утиске о свим или појединим прилозима на овом сајту у оквиру теме упознавања становишта истраживача извора ирационаолног начина мишљења и делања, формулишите и одговорите на питања која вам је сугерисао њихов садржај, вежбајте писање приказа и осврта...

У овај форум унесите и податке о електронској адреси или саме текстова који по вашем мишљењу доприносе осветљавању теме 4 и у неколико реченица резимирајте шта је у њима највише привукло вашу пажњу.


(There are no discussion topics yet in this forum)