Одабрали сте да истражите "нове класике" учесника у дебати о проблемима социологије сазнања?

Уколико сте у складу са својим афинитетима на питање Одаберите тему коју ћете истражити у оквиру другог просеминарског рада одабрали тему "Дебата о универзалности/релативности (са)зна(ва)ња, и односу (са)зна(ва)ња, друштвених интереса, моћи и вредности III – Peter Berger & Thomas Luckmann; Garfinkel; Foucault; Baudrillard, Lyotard, Bourdieu, Elias, Maturana, Bloor, Latour.., свој рад унесите у облику дискусије на овај форум.

Поред литературе обавезне за све полазнице и полазнике курса "Социологија сазнања" у оквиру ове теме

- Berger, Peter, Luckmann, Thomas, 1997: "Проблем социологијезнања" из Социјална конструкција збиље, Напријед, Загреб, 1992, преузето у Ђ. Јовановић, Ј. Живковић, 1997:Ка социологији, Приштина, 243-253

 прочитајте и друге релевантне изворе за ваш рад, било да се њихове копије могу наћи у библиотеци Одељења за социологију, на овом сајту или у другим стварним или виртуелним библиотекама.

Било би добро да карактеристичне цитате унесите у РЕЧНИК ЦИТАТА УТЕМЕЉИВАЧА СОЦИОЛОГИЈЕ САЗНАЊА и yкажите на изворе које сте ви открили као релевантне за одговор на питање о особеностима, предностима и манама конструктивистичке, постмодерне, феминистичке ... критике класичних замисли предмета и задатака социологије сазнања.

Приликом израде вашег рада укључите се у форум О правилима писања, саопштавања и оцењивања семинарског рада у циљу усавршавања мерног инструмента, његове примене и саме вештине писања есеја.


DiscussionStarted byRepliesLast post
Процес сазнавања у теорији Џона Дјуија, Жана Пијажеа и Лава Виготског Picture of Jelena Joksimović Jelena Joksimović 3 Jelena Joksimović
Wed, Dec 24, 2014, 1:40 AM
Социо-конструктивистичка парадигма Picture of Jelena Joksimović Jelena Joksimović 2 Милан Цакић
Sat, Dec 20, 2014, 1:10 PM