General forums

Forum Description Discussions
Увод у социологију 1 План наставе 2014
.
1
НОВОСТИ И ОБАВЕШТЕЊА - начин рада, резултати....

.

6
ФОРУМ ЗА НЕДЕЉНА САОПШТЕЊА

За остваривање максималних 10 поена, своје писано саопштење унесите у овај (или одмах у одговарајући тематски форум) истог дана након усменог излагања и дискусије према распореду задужења утврђеног приликом нашег првог сусрета, а најкасније шест дана касније (односно до наредног четвртка у ...

0
ФОРУМ О ПРАВИЛИМА ПИСАЊА И ОЦЕЊИВАЊА СЕМИНАРСКОГ РАДА

У овај форум унесите своје примедбе, предлоге и питања у вези два текста посвећена писању семинарског рада, о садржају постојеће скале за оцењивање семинарских радова и њену примену, као и предлоге за њену измену и стандардизацију употребе.

Подсећам да је рок за предају електронске верзије ...

2
Уочимо и исправимо бесмислице у литератури

У наслов теме коју отворите у оквиру овог форума унесите податке о извору, теми и страни на којој се у изворној и/или секундарној литератури налази бесмислена, нетачна, неразумљива и сл. формулација, те понудите смисленију, тачнију, разумљивију и сл. формулацију, пре свега на основу података који...

0
ПРЕДЛОЖИТЕ ПОБОЉШАЊА У НАСТАВИ УВОДА У СОЦИОЛОГИЈУ 1 2014

Приметила сам да многи студенти имају нижу оцену из УСОЦ1 него из неких других обавезних предмета. Шта је томе разлог? Шта све треба да се промени да се успех побољша?

О предлозима и дискусији својих старијих колега који су довели до садашње структуре оцене из усо1 можете да се обавестите на ...

1

Learning forums

Week Forum Description Discussions
October 3 - October 9 Шта је социологија? What is sociology?

Пошто прочитате предложену литературу и изворе према властитом избору, свој одговор на питање шта је социологија (према одабраном/им аутору/има и према Вама) унесите у овај форум у облику нове теме за дискусију, у складу с упутствимa нa aдреси http://moodle2.f.bg.ac.rs/mod/forum/view....

11
Предложите питања за колоквијум и кратко одговорите на њих о социолошком погледу на свет 2014

Пре уношења својег питања, прочитајте која су већ постављена па унесите само нова, редоследом којим се кључни појмови или теоретичари појављују у уџбеничкој литератури, како неки не би остали прескочени.Постављајте питања о нејасним формулацијама, непотпуним или нетачним ...

2
Предложите нове изворе за тему о социолошком погледу на свет

.

0
October 10 - October 16 Структурално позитивистичка наспрам структурално критичке парадигме

Пошто прочитате предложену литературу и изворе према властитом избору, свој одговор на питање које су основне онтолошке, епистемолошке, истраживачко стратешке и истраживачко техничке поставке теорије и метода код позитивиста и критичких теоретичара друштва (према одабраном/им аутору/има и према ...

10
Окушајте се у визуализацији основних одлика теоријско методолошких парадигми у социологији

У овај форум унесите својеисправке, допуне или потпуну замену у доњој табели предложеног облика упоредног приказивања основних одлика три основне теоријске и методолошке парадигме*, уношењем у своју табелу нових рубрика, нових садржаја у постојеће рубрике или сасвим нове табеле.

Упоре...

0
Предложите питања за колоквијум и кратко одговорите на њих о макро системским консензуалним и конфликтним парадигмама 2014

Пре уношења својег питања, прочитајте која су већ постављена па унесите само нова, редоследом којим се кључни појмови или теоретичари појављују у уџбеничкој литератури, како неки не би остали прескочени.Постављајте питања о нејасним формулацијама, непотпуним или нетачним одговорима на већ ...

1
Предложите нове изворе за тему o теоријско методолошким парадигмама у социологији

.

1
October 17 - October 23 Интерпретативно интеракционистичка парадигма -interpretative interactionist perspective

Пошто прочитате предложену литературу и изворе према властитом избору, свој одговор на питање које су основне онтолошке, епистемолошке, истраживачко стратешке и истраживачко техничке поставке теорије и метода код тумачећих и интеракционистичких теоретичара друштва, унесите у овај форум у облику ...

9
Предложите питања за колоквијум и кратко одговорите на њих о интеракционистичкој парадигми 2014

Пре уношења својег питања, прочитајте која су већ постављена па унесите само нова, редоследом којим се кључни појмови или теоретичари појављују у уџбеничкој литератури, како неки не би остали прескочени.Постављајте питања о нејасним формулацијама, непотпуним или нетачним одговорима на већ ...

1
Предложите нове изворе за тему парадигме тумачења друштвеног делања

.

0
October 24 - October 30 Пол и род - Sex and Gender

Пошто прочитате предложену литературу и изворе према властитом избору, свој одговор на питање које су основне тезе oдабраног/их аутора о оптималном теоријском и методолошком приступу истраживању односа природе и друштва с обзиром на проблеме пола и рода, унесите у овај форум у облику нове теме ...

12
Предложите питања за колоквијум и кратко одговорите на њих о полу и роду 2014

Пре уношења својег питања, прочитајте која су већ постављена па унесите само нова, редоследом којим се кључни појмови или теоретичари појављују у уџбеничкој литератури, како неки не би остали прескочени.Постављајте питања о нејасним формулацијама, непотпуним или нетачним одговорима на већ ...

1
Предложите нове изворе за тему пол и род

.

1
October 31 - November 6 Становништво и еколошка криза Population and ecological crisis

Пошто прочитате предложену литературу и изворе према властитом избору, свој одговор на питање које су основне тезе oдабраног/их аутора о оптималном теоријском и методолошком приступу истраживању односа природе и друштва с обзиром на проблеме становништва и еколошке кризе, унесите у овај форум у ...

8
Предложите питања за колоквијум и кратко одговорите на њих о становништву и екологији 2014

Пре уношења својег питања, прочитајте која су већ постављена па унесите само нова, редоследом којим се кључни појмови или теоретичари појављују у уџбеничкој литератури, како неки не би остали прескочени.Постављајте питања о нејасним формулацијама, непотпуним или нетачним одговорима на већ ...

1
Предложите нове изворе за тему природа и друштво

.

1
November 7 - November 13 Друштвена девијантност - Social Deviance

Пошто прочитате предложену литературу и изворе према властитом избору, свој одговор на питање које су основне тезе oдабраног/их аутора о оптималном теоријском и методолошком приступу истраживању друштвене девијантности, унесите у овај форум у облику нове теме за дискусију у складу с упутствимa нa...

13
Предложите питања за колоквијум и кратко одговорите на њих о девијантности 2014

Пре уношења својег питања, прочитајте која су већ постављена па унесите само нова, редоследом којим се кључни појмови или теоретичари појављују у уџбеничкој литератури, како неки не би остали прескочени.Постављајте питања о нејасним формулацијама, непотпуним или нетачним одговорима на већ ...

1
Предложите нове изворе за тему нормално и девијантно понашање

.

0
November 21 - November 27 Друштвена подела рада и промена друштвене структуре

Пошто прочитате предложену литературу и изворе према властитом избору, свој одговор на питање које су основне тезе oдабраног/их аутора о оптималном теоријском и методолошком приступу истраживању утицаја друштвене поделе рада на промену друштвене структуре, унесите у овај форум у облику нове теме ...

13
Предложите питања за колоквијум и кратко одговорите на њих о друштвеној подели рада и промени друштвене структуре 2014

Пре уношења својег питања, прочитајте која су већ постављена па унесите само нова, редоследом којим се кључни појмови или теоретичари појављују у уџбеничкој литератури, како неки не би остали прескочени.Постављајте питања о нејасним формулацијама, непотпуним или нетачним одговорима на већ ...

1
Предложите нове изворе за тему друштверна подела рада и промене друштвене структуре

.

0
November 28 - December 4 Разне теорије друштвеног структурисања и раслојавања

Пошто прочитате предложену литературу и изворе према властитом избору, свој одговор на питање које су основне тезе oдабраног/их аутора о оптималном теоријском и методолошком приступу истраживању друштвеног структурисања и раслојавања, унесите у овај форум у облику нове теме за дискусију, у складу...

11
Предложите питања за колоквијум и кратко одговорите на њих о разним теоријама структурисања/раслојавања 2014

Пре уношења својег питања, прочитајте која су већ постављена па унесите само нова, редоследом којим се кључни појмови или теоретичари појављују у уџбеничкој литератури, како неки не би остали прескочени.Постављајте питања о нејасним формулацијама, непотпуним или нетачним одговорима на већ ...

1
Предложите нове изворе за тему о разним теоријама структурисања/раслојавања 0
December 5 - December 11 Подела рада, друштвена структура и промена у савременим друштвима

Пошто прочитате предложену литературу и изворе према властитом избору, свој одговор на питање које су основне тезе oдабраног/их аутора о оптималном теоријском и методолошком приступу истраживању поделе рада, структуре и промена у савременим друштвима, унесите у овај форум у облику нове теме за ...

6
Предложите питања за колоквијум и кратко одговорите на њих о промени друштвене структуре у савременим друштвима 2014

Пре уношења својих питања, прочитајте која су већ постављена па унесите само нова. Постављајте питања о нејасним и непотпуним одговорима и понудите својe формулације.

2
Предложите нове изворе за тему друштверна подела рада и промене друштвене структуре у савременим друштвима

.

6
December 12 - December 18 Моћ, политика, држава, друштвени покрети

Пошто прочитате предложену литературу и изворе према властитом избору, свој одговор на питање које су основне тезе oдабраног/их аутора о оптималном теоријском и методолошком приступу истраживању моћи, политике, државе и друштвених покрета, унесите у овај форум у облику нове теме за дискусију, у ...

15
Предложите питања за колоквијум и кратко одговорите на њих о моћи, политици и држави 2014

Пре уношења својег питања, прочитајте која су већ постављена па унесите само нова, редоследом којим се кључни појмови или теоретичари појављују у уџбеничкој литератури, како неки не би остали прескочени.Постављајте питања о нејасним формулацијама, непотпуним или нетачним одговорима на већ ...

1
Предложите нове изворе за тему о моћи, политици, држави, друштвеним покретима и одговорите

.

0
December 19 - December 25 Сиромаштво, поткласа и друштвена искљученост

Пошто прочитате предложену литературу и изворе према властитом избору, свој одговор на питање које су основне тезе oдабраног/их аутора о оптималном теоријском и методолошком приступу истраживању сиромаштва, поткласа и друштвене искључености, унесите у овај форум у облику нове теме за дискусију, ...

8
Предложите питања за колоквијум и кратко одговорите на њих о сиромаштву 2014

Пре уношења својег питања, прочитајте која су већ постављена па унесите само нова, редоследом којим се кључни појмови или теоретичари појављују у уџбеничкој литератури, како неки не би остали прескочени.Постављајте питања о нејасним формулацијама, непотпуним или нетачним одговорима на већ ...

1
Предложите нове изворе за тему о сиромаштву, поткласи и друштвеној искључености

.

0
February 27 - March 5 Предложите питања за колоквијум o теми култура и идентитет и кратко одговорите на њих

Када прочитате одговарајуће поглавље из уџбеничке литературе, промишљено формулишите само она питања и одговоре које нико пре вас још није! Уколико прочитате све претходне предлоге или се вратите на ову страницу да коментаришете туђе предлоге формулација, ...

1
Култура и идентитет

Пошто прочитате предложени избор из релевантне изворне литературе и  изворе према властитом избору, свој одговор на питање које су основне тезе oдабраног/их аутора о оптималном теоријском и методолошком приступу истраживању културе и идентитета унесите у овај форум


 After you read the suggested ...

0
Предложите нове изворе за тему о култури и идентитету

.

0
March 6 - March 12 Предложите питања за колоквијум o теми образовања и кратко одговорите на њих

Када прочитате одговарајуће поглавље из уџбеничке литературе, промишљено формулишите само она питања и одговоре које нико пре вас још није! Уколико прочитате све претходне предлоге или се вратите на ову страницу да коментаришете туђе предлоге формулација, ...

1
Образовање

Пошто прочитате предложени избор из релевантне изворне литературе и  изворе према властитом избору, свој одговор на питање које су основне тезе oдабраног/их аутора о оптималном теоријском и методолошком приступу истраживању образовања унесите у овај форум у облику нове теме за дискусију.


 After...

0
Предложите нове изворе за тему о образовању

.

0
March 13 - March 19 форум за дeбaту o теми комуникације и медија на oснoву обавезнe литературе

Општа обавезна литература
Хараламбос, М.(2002): Социологија - теме и перспективе, Голден Маркетинг, Загреб (935/944 950/963)

дeбaтни тим: index ...

0
Предложите питања за колоквијум o теми комуникације и медијаи кратко одговорите на њих

Када прочитате одговарајуће поглавље из уџбеничке литературе, промишљено формулишите само она питања и одговоре које нико пре вас још није! Уколико прочитате све претходне предлоге или се вратите на ову страницу да коментаришете туђе предлоге формулација, ...

1
Масовни медији

Пошто прочитате предложени избор из релевантне изворне литературе и  изворе према властитом избору, свој одговор на питање које су основне тезе oдабраног/их аутора о оптималном теоријском и методолошком приступу истраживању масовних медија унесите у овај форум у облику нове теме за дискусију.


 ...

0
Предложите нове изворе за тему о комуникацији и медијима

.

0
March 20 - March 26 Предложите питања за колоквијум o теми религије и кратко одговорите на њих

Када прочитате одговарајуће поглавље из уџбеничке литературе, промишљено формулишите само она питања и одговоре које нико пре вас још није! Уколико прочитате све претходне предлоге или се вратите на ову страницу да коментаришете туђе предлоге формулација, ...

1
Религија

Пошто прочитате предложени избор из релевантне изворне литературе и  изворе према властитом избору, свој одговор на питање које су основне тезе oдабраног/их аутора о оптималном теоријском и методолошком приступу истраживању религије унесите у овај форум у облику нове теме за дискусију.


 A...

0
Предложите нове изворе за тему о религији

.

0
April 17 - April 23 Предложите нове изворе за тему о народу и нацији

.

0
May 1 - May 7 Предложите питања за колоквијум o теми социолошких теоријско методолошких парадигми и кратко одговорите на њих

Када прочитате одговарајуће поглавље из уџбеничке литературе, промишљено формулишите само она питања и одговоре које нико пре вас још није! Уколико прочитате све претходне предлоге или се вратите на ову страницу да коментаришете туђе предлоге формулација, ...

1
Предложите нове изворе о теми позитивизам, квантитативна и квалитативна методологија, методологија критичке школе, феноменоглогије

.

0
May 8 - May 14 Предложите нове изворе за тему о истраживачком процесу, узорку, посматрању, разговору, експерименту, компаративној методи

.

0
May 15 - May 21 Предложите нове изворе за тему о функционалисточкој теорији и методи

.

0
May 22 - May 28 Нови материјализам и преокренута дијалектика

Пошто прочитате предложени избор из релевантне изворне литературе и  изворе према властитом избору, свој одговор на питање које су основне одлике ново - материјалистичке теорије и методе  унесите у овај форум у облику нове теме за дискусију.


 After you read the suggested choice from relevant ...

0
Предложите нове изворе за тему о ново материјалистичкој теорији и методи

.

0
May 29 - June 4 Разумевајућа анализа и новији приступи

Пошто прочитате предложени избор из релевантне изворне литературе и  изворе према властитом избору, свој одговор на питање које су основне одлике херменеутике, интеракционизма, етнометодологије, феноменологије и постмодернизма унесите у овај форум у облику нове теме за дискусију.


 After you ...

0
Предложите нове изворе за тему о разумевајућем приступу, интеракционизму и феноменологији

.

0