Парадигма тумачења друштвеног делања - Paradigme of social action interpretation

Сви прочитајте Хараламбос, 2002 : 9-20 ; Гиденс, 2003: 7-20, 86-112. Пожељно је да прочитате и одговарајуће делове завршних поглавља о теорији и методу који се детаљно обрађују у Социологији 2

Писци недељног саопштења треба да прочитају најмање један избор из одговарајуће изворне литературе и предају тезе у писаном облику најкасније на дан саопштавања, као и да их у завршном облику са свим потребним подацима о коришћеним изворима "окаче" на форум за недељна саопштења или у одговарајући тематски форум.(Уколико вас ова веза или било која друга адреса у оквиру УСОЦ1 одведе на страницу "404 Not Found", хитно ме обавестите електронском поштом да сам заборавила да променим одговарајућу адресу у новој академској години). Писци семинара треба да прочитају најмање три поглавља из различитих књига о истој теми или, боље,  једну читаву књигу о истој теми коју треба да осветле из различитих теоријско-методолошких углова, те да свој семинарски рад пошаљу у електронском облику демонстратору најкасније до последњег радног дана у семестру у 17:00,  но, због честе праксе „враћања“ семинарских радова „на дораду“, као и због бројности ових радова, саветујемо вас да то ипак учините раније (више у Водич за бруцоше и "старе" студенте на адреси http://moodle2.f.bg.ac.rs/mod/forum/discuss.php?d=1 ).

Маx , W ебер: Појам социологије и друштвеног делања (http://esociologyverat-m.wikispaces.com/file/detail/Weber%2C+Metodologija+dru%C4%85tvenih+nauka.pdf), у Ђурић, М., 1964: Социологија Маxа Wеbera, Матица Хрватска, Загреб, 199-223

Herbert Blumer: Друштво као симболичка интеракција у И. Спасић, Интерпретативна социологија, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1998, 63-74

Gofman Eric, редстављање себе у свакодневном животу у И. Спасић, Интерпретативна социологија, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1998, 63-74

Harold Garfinkel, Шта је етнометодологија у И. Спасић, Интерпретативна социологија, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1998, 123-142


Одговорите у кратким тезама или у табеларном облику које су основне онтолошке, епистемолошке, истраживачко стратешке и истраживачко техничке поставке интерпретативне и интеракционистичке парадигме