Друштвена структура и промена на основу поделе рада

Сви прочитајте:Хараламбос 33-36; 685-693 (Гиденс: 11, 289-291)

Писци недељног саопштења треба да прочитају најмање један избор из одговарајуће изворне литературе и предају тезе у писаном облику најкасније на дан саопштавања, као и да их у завршном облику са свим потребним подацима о коришћеним изворима "окаче" на форум за недељна саопштења на адреси http://moodle2.f.bg.ac.rs/mod/forum/view.php?id=624 или директно у одговарајући тематски форум. (Уколико вас ова или нека  друга адреса у оквиру УСОЦ1 одведе на страницу "404 Not Found", хитно ме обавестите електронском поштом да сам заборавила да променим одговарајућу адресу у новој академској години). Писци семинара треба да прочитају најмање три поглавља из различитих књига о истој теми или, боље,  једну читаву књигу о истој теми коју треба да осветле из различитих теоријско-методолошких углова, те да свој семинарски рад пошаљу у електронском облику демонстратору најкасније до последњег радног дана у семестру у 17:00,  но, због честе праксе „враћања“ семинарских радова „на дораду“, као и због бројности ових радова, саветујемо вас да то ипак учините раније (више у Водич за бруцоше и "старе" студенте.

Диркем, Е., Механичка и органска солидарност; Подела изнуђеног рада у О подели друштвеног рада, Просвета 1972, 154-162; 363-374 (Француски оригинал је доступан на адреси http://classiques.uqac.ca/classiques/Durkheim_emile/division_du_travail/division_travail.html. Солидне коментаре овог Диркемовог дела можете да прочитате на адреси http://web.archive.org/web/20051219053543/http://www.relst.uiuc.edu/durkheim/Summaries/dl.html#Anchor-Durkheim%27s-35882

Маркс, К., Отуђени рад, Економско филозофски рукописи, у Дела, Просвета, 1972, т.3, 216-226 (Целокупни текст Економско-филозофских рукописа можете да прочитате на адреси http://www.marxists.org/srpshrva/biblioteka/marks/1844/ekonomsko-filozofski-rukopisi/index.htm, оспособљавајући се тиме за разумевање целине Марксовог схватања односа између поделе рада и приватне својине, који однос помиње и Хараламбос у својем уџбенику.

Маркс, К, Буржуји и пролетери, Манифест комунистичке партије, у Дела , т.7 (Целокупни текст Манифеста комунистичке партије можете да прочитате на адреси https://www.marxists.org/srpshrva/biblioteka/marks/1848/manifest-komunisticke-partije/index.htm

Маркс, "фазе које је прошла француска револуција од 24. фебруара 1848 до децембра 1851" у ДЕЛА, Просвета, 1975, т.11, 91-98 (Целокупни текст Осамнаестог Бримера Луја Бонапарте можете да прочитате на адреси http://www.scribd.com/doc/23336512/Karl-Marks-Osamnaesti-Brimer-Luja-Bonaparta

Волерстин, Е. Теоретска реприза, у Савремени светски систем, ЦЕКАДЕ, 1986, 261-269 (Занимљив интервју аутора Савременог светског система поводом актуалне системске кризе можете да прочитате на адреси http://www.nspm.rs/ekonomska-politika/propast-kapitalizma.html?alphabet=l

Одговорите које су основне тезе заговорника различитих теоријских и методолошких приступа истраживању утицаја поделе рада на друштвену структуру и промену.