Веберовска, функционалистичка и марксистичка анализа класа/слојева

Сви прочитајте: Хараламбос:23-32, 36-38; 111-125
Писци недељног саопштења треба да прочитају најмање један избор из одговарајуће изворне литературе и предају тезе у писаном облику најкасније на дан саопштавања, као и да их у завршном облику са свим потребним подацима о коришћеним изворима "окаче" на форум за недељна саопштења на адреси http://moodle2.f.bg.ac.rs/mod/forum/view.php?id=624 или директно у одговарајући тематски форум.(Уколико вас ова веза или било која друга адреса у оквиру УСОЦ1 одведе на страницу "404 Not Found", хитно ме обавестите електронском поштом да сам заборавила да променим одговарајућу адресу у новој академској години). Писци семинара треба да прочитају најмање три поглавља из различитих књига о истој теми или, боље,  једну читаву књигу о истој теми коју треба да осветле из различитих теоријско-методолошких углова, те да свој семинарски рад пошаљу у електронском облику демонстратору најкасније до последњег радног дана у семестру у 17:00,  но, због честе праксе „враћања“ семинарских радова „на дораду“, као и због бројности ових радова, саветујемо вас да то ипак учините раније (више у Водич за бруцоше и "старе" студенте.


Вебер, М., Класе, сталежи, странке, у Ђурић, М. Социологија Макса Вебера, Матица Хрватска, 1964, 303-319

Дејвис, Мур (Davis, Moore), Неки принципи стратификације у КУВАЧИЋ, Функционализам у социологији, Напријед, 1990:345-355

Тумин(Tumin), Критичкаанализа, уКУВАЧИЋ, И., Функционализамусоциологији, Напријед, Загреб, 1990: 356-367);

Ралф Дарендорф, Homo sociologikus, Ниш, Градина, 1989, 141-151, http://lms.f.bg.ac.rs/file.php/10/Dahrendorf_polozaj_uloga.doc

Радничка класа 311-339 (-350) у Браверман, Рад и монополни капитал

Одговорите које су основне тезе заговорника различитих теоријских и методолошких приступа истраживању друштвеног структурисања/раслојавања.