Прочитајте о подели рада, друштвеној структури и промени у савременим друштвима и одговорите

Сви прочитајте: Хараламбос 49-96; 694-717 (Гиденс: 297-310; 380-419)

Писци недељног саопштења треба да прочитају најмање један избор из одговарајуће изворне литературе и предају тезе у писаном облику најкасније на дан саопштавања, као и да их у завршном облику са свим потребним подацима о коришћеним изворима "окаче" на форум за недељна саопштења на адреси http://moodle2.f.bg.ac.rs/mod/forum/view.php?id=624 или директно у одговарајући тематски форум.(Уколико вас ова веза или било која друга адреса у оквиру УСОЦ1 одведе на страницу "404 Not Found", хитно ме обавестите електронском поштом да сам заборавила да променим одговарајућу адресу у новој академској години). Писци семинара треба да прочитају најмање три поглавља из различитих књига о истој теми или, боље,  једну читаву књигу о истој теми коју треба да осветле из различитих теоријско-методолошких углова, те да свој семинарски рад пошаљу у електронском облику демонстратору најкасније до последњег радног дана у семестру у 17:00,  но, због честе праксе „враћања“ семинарских радова „на дораду“, као и због бројности ових радова, саветујемо вас да то ипак учините раније (више у Водич за бруцоше и "старе" студенте.

Wright,Е.О. (editor), Увод (превела Вера Вратуша) за Alternative Foundations of Class Analysis, December, 2002,
http://www.ssc.wisc.edu/~wright/Found-all.pdf

Лазић, Цвејић,
Промене друштвене структуре у Србији: случај блокиране пост-социјалистичке трансформације у Милић, A. (ур.) (2004) Друштвене трансформације и стратегије друштвених група, Београд: ИСИФФ или, боље, новији текст Цвејић, С., 2012 „Нови трендови у класно-слојној покретљивости у Србији“, у Шљукић, Маринковић (ур) Промене у друштвеној структури и покретљивости, Нови сад:ОС ФФ,143-157, http://esociologyveraintroduction.wikispaces.com/file/detail/Cvejic+2012.doc

Вратуша, В.,“Ставови о приватизацији у Србији крајем XX и почетком XXI века“, у Милић, А. (ур.) (2004) Друштвена трансформација и стратегије друштвених група, Београд: ИСИФФ или, боље, новији текст
Вратуша, В „'Нова' или
'стара'друштвена структурисања/раслојавања у Србији, бившим југословенским републикама и бившим друштвима 'реалног социјализма'“? у Лазић, М., Цвејић, С. ур., Промене основних структура Србије у периоду убрзане трансформације, Београд, Чигоја, ИСИФФ, 46-63, http://esociologyveraintroduction.wikispaces.com/file/view/Lazic+Cvejic+2013+Promene+osnovnih+struktura.pdf

Погледајте и допуните
Избор извора који су релевантни за тему 10 и који су доступни на страницама USOC

Одговорите које су основне тезе заговорника различитих теоријских и методолошких приступа истраживању подели рада и променама друштвене структуре у савременим друштвима.