ИНТЕРАКТИВНИ ПОЈМОВНИК НАУКЕ О ДРУШТВУ

О пореклу, садржају и циљевима овог интерактивног појмовника погледајте ОТКУДА И ЧЕМУ ИНТЕРАКТИВНИ ПОЈМОВНИК НАУКЕ О ДРУШТВУ?: Прилог критици штампаних уџбеника увода у социологију

Позивам заинтересоване да своје критичке примедбе и предлоге унесу у рубрику за коментаре

On the origin, content and aims of this interactive glossary of society science concepts see in WHERE FROM AND WHAT FOR THE INTERACTIVE GLOSSARY OF SOCIETY SCIENCE? Contribution to the critique of printed textbooks  of introduction to sociology.

I invite all interested to post their critical remarks and proposals into the comments section.Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  14  (Next)
  ALL

А

Picture of Vera Vratuša

А ПОСТЕРИОРИ A POSTERIORI

by Vera Vratuša - Thursday, September 6, 2018, 9:56 AM
 

А ПОСТЕРИОР је од антике оно што је касније “за нас” (гр. hysterion), на пример, закључивање о узроку на основу познате последице.

Од доба просветитељства емпиристи a. употребљаваjу у епистемолошком значењу чулног индуктивног сазнања које потиче из искуства.

У политичкој економији тржишна конкуренција приватних произвођача и власника разних роба а. или накнадно регулише циклус производње .

A POSTERIOR is from the antiquity that which is later for us (g. hysterion), for example, concluding about the cause on the foundation of the known consequences.

From the time of Enlightenment empiricists  use a. in the epistemological meaning  of the sensual inductive cognition derived from the experience.

In political economy market competition of private producers and owners of different merchandises only a. or subsequently regulates the production cycle.

 

 
Picture of Vera Vratuša

А ПРИОРИ

by Vera Vratuša - Wednesday, September 24, 2014, 11:41 AM
 

А ПРИОРИ је код Аристотела оно што је раније (гр. proteron) “по себи”.или природи, на пример стварни узрок неке последице.

Од доба просветитељства међу рационалистима овај израз се употребљава у значењу нужног и општеважећег сазнања које потиче пре и независно од искуства, на основу увида ума или рационалног закључивања из чистих појмова.

У критици политичке економије план слободно удружених произвођача и потрошача а. или претходно регулише сваки циклус производње и коригује га кроз искуства стечена у претходном циклусу самоуправног одлучивања о процесима репродукције друштвеног живота.

 
Picture of Vera Vratuša

АДАПТАЦИЈА

by Vera Vratuša - Wednesday, September 24, 2014, 11:41 AM
 
АДАПТАЦИЈА је термин који су из биологије у социологију увели дарвинисти, објашњавајући механизме еволуције разних типова друштава схваћених по угледу на организме међу којима преживљавају само они најспособнији да се прилагоде променама у природном окружењу.
 
Picture of Vera Vratuša

АКТИВАН

by Vera Vratuša - Wednesday, September 24, 2014, 11:41 AM
 
АКТИВАН је онај који је делатан, делотворан (лат. аctivus), радин.
У
демографији, а. становништво је способно за рад, ни премладо ни престаро.
 
Picture of Vera Vratuša

АКУМУЛАЦИЈА

by Vera Vratuša - Wednesday, September 24, 2014, 11:41 AM
 
АКУМУЛАЦИЈА или нагомилавање (лат. аccumulatio) у критици политичке економије означава нагомилавање капитала путем поновног улагања дела профита или неплаћеног вишка рада у средства за производњу и живи рад у циљу апсолутног и релативног повећавања профита.
 
Picture of Vera Vratuša

АЛТЕРНАТИВА

by Vera Vratuša - Wednesday, September 24, 2014, 11:41 AM
 

АЛТЕРНАТИВА у логици означава опредељивање за један од два појма у предикату дисјунктивног суда који један други искључују.

У друштвеним наукама и хуманистичким дисциплинама а. означава одабир између две или више стратегије индивидуалног и колективног деловања.
 
Picture of Vera Vratuša

АНАЛИЗА

by Vera Vratuša - Wednesday, September 24, 2014, 11:41 AM
 
АНАЛИЗА је поступак разлагања или растављања (гр. analysis) сложене целине на њене једноставне саставне делове.
 
Picture of Vera Vratuša

АНАЛОГИЈА

by Vera Vratuša - Wednesday, September 24, 2014, 11:41 AM
 

АНАЛОГИЈА је сличност, истоврсност, сагласност у појединачним и посебним особинама и односима.

 
Picture of Vera Vratuša

АНАРХИЈА

by Vera Vratuša - Wednesday, September 24, 2014, 11:41 AM
 
АНАРХИЈА је према присталицама постојеће власти стање безвлашћа (гр. an + arche), одсуства власти и дезорганизације .

Према једном делу противника постојеће власти мањине, а. је процес непосредно демократски самоорганизоване власти већине.
 
Picture of Vera Vratuša

АНАТОМИЈА

by Vera Vratuša - Wednesday, September 24, 2014, 11:41 AM
 

АНАТОМИЈА је наука о грађи организама биљака, животиња и људи која долази до својих спознаја путем сецирања (гр. anatomia) њихових мртвих телеса

 

Page:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  14  (Next)
  ALL