Увод у социологију сазнања - Introduction to sociology of knowledge

 
 
Picture of Vera Vratuša
Феноменолошко-тумачећа парадигма
by Vera Vratuša - Wednesday, December 24, 2014, 10:33 AM
 

Табеларни приказ претпоставки две варијанте

феноменолошко тумачеће конструктивистичке парадигме

 

а) интеракционизам

б) феноменологија, етнометодологија

онтолошке

гносеолошке и епистемолошке

практичке

Друштвени свет је

Разумевање друштвености почива на тумачењу

Смисао истраживања друштвеног делања је

а) конституисан кроз свакодневно, више или мање свесно усмерено симболичко узајамно деловање мотивисаних појединаца

а) идеално типског значења које истраживачи приписују интеракционој ситуацији

а) компаративно вредносно неутрално истраживање особених вредносних културних профила кроз историју

б) конструисан од субјективних представа индивидуа, шта оне дефинишу као стварно има стварне последице

б) стварног значења које сами делатници приписују интеракционој ситуацији

б) верна реконструкција комуникације и процеса конструкције и преговарања о значењима и вредностима учесника међуделовања у малим групама

• Задатак:


На основу предложене уџбеничке и изворне литературе и оне коју сами пронађете, измените, допуните и/или разрадите одређења основних онтолошких, епистемолошких и практичких претпоставки типичних заговорника феноменолошко-тумачећег приступа истраживању проблема (са)зна(ва)ња.