Assignments

Topic Assignments Due date Submission Grade
1 Увод у историју, предмет и теоријско-методолошке приступе истраживању проблема социологије сазнања Прочитајте о социологији сазнања и одговорите - -
2 Интелектуалне претече истраживања чиниоца који утичу на људско (са)зна(ва)ње I - F. Bacon, A. Comte, J. Dewey ... Прочитајте текстове утемењивача "новог", "позитивног", "прагматичног" начина мишљења и истраживања и одговорите - -
3 Интелектуалне претече истраживања чиниоца који утичу на људско (са)зна(ва)ње II – K. Marx, F. Engels Прочитајте текстове утемељивача "ново материјалистичког" и дијалектичког начина мишљења и истраживања и одговорите - -
4 Интелектуалне претече истраживања чиниоца који утичу на људско (са)зна(ва)ње III – F. Nietzsche, V. Pareto, S. Freud Прочитајте текстове истраживача извора ирационаолног начина мишљења и делања и одговорите - -
5 Социолошке преформулације основних теоријско-методолошких приступа истраживању детерминанти (са)зна(ва)ња I – E. Durkheim, Parsons, Merton, Luhman Прочитајте текстове социолога заговорника структурално-функционалног и холистичко-системског начина мишљења и истраживања и одговорите - -
6 Социолошке преформулације основних теоријско-методолошких приступа истраживању детерминанти (са)зна(ва)ња II – Dilthey, M. Weber, G.H.Mead, Znaniecky, Sorokin... Прочитајте текстове социолога заговорника "разумевајућег", "симболичко – интерактивног и феноменолошког приступа - -
7 Филозорфске, социолошке, политолошке и социјално психолошке преформулације основних теоријско-методолошких приступа истраживању детерминанти (са)зна(ва)ња III – G. Lukacs, A. Gramsci, L.Vygotsky, L. Althusser, H.Levebvre ... Прочитајте или саслушајте текстове заговорника критичког начина мишљења, истраживања и делања и одговорите - -