Пол и род - Sex and Gender

 
 
Picture of Bogdana Stamenkovic
Папић Ж, Патријархат, у Енциклопедија политичке културе
by Bogdana Stamenkovic - Saturday, November 22, 2014, 3:39 PM
 

Не постоји генерално прихваћена дефиниција патријархата. У изворном смислу, патријархат представља тип друштвеног система у којем постоји потпуна контрола приватног, јавног и политичког живота од стране мушкараца (у ранијим периодима, контролу су првенствено поседовали старији мушкарци у друштву). Ипак, код проучавања патријархата се врло често јавља следеће питање: да ли је контрола приватог, јавног и политичког домена живота од стране мушкараца нужна како би се извесно друштво могло назвати патријархалним?

У једном смислу, патријархат се поистовећује са такозваним очинским правом које означава апсолутни ауторитет мушкарца у приватном домену живота. Тај ауторитет може бити толико екстреман, да мушкарац може одлучивати о животу и смрти жене и деце. У другом смислу, патријархалним друштвом се сматра оно друштво у којем мушкарци  контролишу јавни домен живота, нарочито економски и политички део, док је положај жене извесно побољшан. Наравно, друштва која су патријархална у првом смислу, патријархална су и у другом смислу. Обрнуто не мора да буде случај.

Постоје многобројне расправе око тога које је друштво било првобитно – патријахално или матријархално. Бахофен је био главни заговорник теорије да је првобитни облик друштва био матријархалан. Својим схватањима је утицао на МекКлинана, који је дошао до сличних закључака, као и на Моргана и Енгелса.

„Они су сматрали да је у тој раној фази људског развоја постојала моћ и доминација жена над мушкарцима и читав поредак, који су називали матријархат, као тип друштва у којем су жене (као изврнута слика у огледалу) имале исту моћ и доминацију какву су касније имали мушкарци у патријархалном друштву“ (Папић, 1993:01).

Овде можемо да видимо изједначавање матријархата са материнским правом, тј. са матрилинеарним рачунањем сродства, пресељењем мушкарца код жене по уласку у брак, као и повезивање са култовима женских богиња полодности. Енгелс је, следећи Моргана (на којег је утицао Бахофен), дошао до закључка да је појава приватне својине допринела успостављању патријархата.

„Енгелс је решење овог питања, то јест 'пораза жена' видео у укидању приватне својине, као основног 'генератора' полне неједнакости и у победи радничке класе која ће у комунистичком поретку осим друштвене, економске неједнакости међу људима аутоматски 'укинути' и полну неравноправност у којој више неће бити доминације мушкараца над женом“ (Папић, 1993:02).

Енгелс је сматрао да је патријархат производ капитализма. Зато је покушао да, посматрајући развој капитализма, дође до закључака о будућем положају жена у друштву. Веровао је да првенствено економске промене могу довести до равноправности (или бар већег смањења неједнакости) између мушкараца и жена.

Мејн, Вестермарк и Фројд су заступали супротно гледиште, тј. сматрали су да је првобитни облик друштва био партијархат. По Фројду, у таквим друштвима доминирао је отац или најстарији мушкарац.

„Патријархат је историјска категорија и као таква се мора посматрати како би се у потпуности разумео његов значај и снага доминације над приватним и/или јавним односима међу половима“ (Папић, 1993:03).

Наведени цитат треба увек имати на уму када се говори о патријархату. Оно што се врло често заборавља јесте то да патријархат није фиксирана појава која постоји само у једном облику. Најизражајнији тип патријахалног друштва свакако је био у старом Риму, али и савремена друштва су патријрахална иако се разликују од римског облика патријархата.

„Савремена друштва, дакле, представљају онај други 'мешани' тип патријархалног друштва у којем је још увек изражена мушка доминација у економији, политици и јавном животу и поред значајног изласка жена из приватне сфере и њиховог видног доприноса“ (Папић, 1993:04).

Појам патријархата је „широк“ и потребно је да буде такав, нарочито да би се могла разумети савремена друштва. Битно је разумети да се патријархат константно мења и да он може коегзистирати са облицима матријархата. У таквом друштву жене ће имати израженију и равноправнију улогу у друштву, као и већи ауторитет и у приватном и у јавном животу.

Литература: Папић Ж, Патријархат, у Енциклопедија политичке културе, ур. М. Матић и М. Подунавац, Београд 1993. http://www.gay-serbia.com/teorija/2005/05-01-11-patrijarhat/index.jsp

 

Picture of Vera Vratuša
Re: Папић Ж, Патријархат, у Енциклопедија политичке културе
by Vera Vratuša - Saturday, November 29, 2014, 10:08 AM
 

Недељно саопштење  колегинице Богдане Стаменковић посвећено одредници "Патријархат" Жаране Папић у Енциклопедији политичке културе, објављено је међу првима, скоро два дана пре првобитним Планом предвиђеног рока и скоро пет дана пре предложеног новог рока (27 новембар у подне за закључну виртуелну дискусију о друге три теме према Ажурираној верзија Плана наставе2014 из Усо1) и тиме заслужује сваку похвалу. С обзиром да је објављено у оквиру теме за недељна саопштења, преместићу га у одговарајућу форум ради концентрисања дискусије о истој недељној теми на једном месту.

Благовременост објављивања недељног саопштења, међутим,  не  треба да буде изговор да не погледамо дискусије о још раније објављеним недељним саопштењима, како бисмо избегли и кључне формалне пропусте, а не само да бисмо успешно усвојили правила о исправном постављању заграде са скраћеним подацима о дословно цитираном тексту. Најозбиљнија формални недостатак овог недељног саопштења је недопустиво преузимање појединих делова изворника уместо властитог увода у проблематику, коментарисања одабраних цитата у разради, и закључка о приказиваном изворнику, све време без упућивања на изворник. 

Основни садржански недостатак овог недељног саопштења због којег оно не задовољава основне критеријуме које сваки стручни текст треба да задовољи, тесно је повезан са његовим основним формалним недостатком. Плагирани делови изворник су непрецизно скраћени тако да се губи главна поента лоше парафразираног текста или сугерише погрешан закључак о изворнику, као у следеће две формулације из уводног и средишњег дела овог недељног саопштења: 1) "... код проучавања патријархата се врло често јавља следеће питање: да ли је контрола приватог, јавног и политичког домена живота од стране мушкараца нужна како би се извесно друштво могло назвати патријархалним?"; 2) "Енгелс је сматрао да је патријархат производ капитализма". 

Након исправљања пропуста у овом недељном саопштењу, позивам пре свега  аутора овог недељног саопштења  и друге учеснике усо1 задужене за исти текст и за исту недељну тему , као и све заинтересоване за ову недељну тему,  да продискутују за какво се одређење патријархата и матријархата залаже Жарана Папић у циљу избегавања редукционистичког објашњења и разумевања односа између разних економских система (или у терминологији Енгелса, разних историјских облика репродукције средстава за живот и самих људи), с једне стране,  и не/равноправних односа и поделе рада између полова и класа с друге?
Након дискусије о овом питању и другим питањима које сами поставите, приступите узјаманом оцењивању и самооцењивању недељних саопштења у оквиру исте недељне теме и у оквиру других недељних тема које вас занимају, у циљу што темељитије припреме за полагање коликвијума, писање семинарског рада и његове одбране на испиту.

Picture of Bogdana Stamenkovic
Re: Папић Ж, Патријархат, у Енциклопедија политичке културе
by Bogdana Stamenkovic - Monday, December 1, 2014, 1:13 PM
 

Поштована професорка,

Ја сам разумела да недељно саопштење треба да буде писмено излагање прочитаног текста, а не вид стручног текста. Стога се извињавам  и дозволите ми да се у коментару колико-толико исправим.

Почела бих тако што бих објаснила зашто су горе наведени цитати одабрани. Одабрала сам их јер сматрам да у изворном тексту најбоље представљају различите углове схватања патријархата. Испод сваког цитата сам покушала да напишем објашњење тог цитата и никако ми није био циљ да колеге доводим до неких погрешних закључака. Како бих то исправила, покушаћу да продискутујем сваки цитат.

Кренућу са другим цитатом. Почела бих од реченице коју је и професорка горе навела: „Енгелс је сматрао да је патријархат производ капитализма.“ До таквог закључка сам дошла читајући следећи део изворног текста: „Енгелс, следећи Моргана, у Пореклу породице, приватне својине и државе (1884) заступа мишљење да је појавом приватне својине у људској еволуцији дошло до рушења матријахалних друштава и успостављања патријахалног поретка“ (Папић, 1993:02). Приватна својина представља једну од основних облика капитализма, стога сам ја слободније закључила да је патријархат производ капитализма. Ипак, мислим да би се овакав закључак свакако могао довести у питање јер патријархат је постојао много пре капитализма. Као што и сам аутор наводи у свом тексту, најекстремнији вид патријархата је постојао у старом Риму када капитализма није било. С друге стране, и у том периоду, када је друштво било робовласничко, постојала је приватна својина (жене и деца су, на пример, сматране том приватном својином), стога би се можда могла направити паралела са схватањима марскистичких феминисткиња, које говоре да "су жене и даље експлоатисане на плаћеним пословима и да је такав положај жена последица појављивања приватног власништва и тога што оне саме не поседују средства за производњу" (Хараламбос,  2002:137). Око овога се може покренути занимљива дискусија. Други цитат у горе написаном тексту је наведен јер је аутор управо ставио акценат на приватну својину – Енгелс је слом патријархата видео у укидању приватне својине. Ја бих свакако напоменула да, ако укидањем приватне својине и дође до слома патријархата, то не значи да ће наступити матријархат. Сматрам да је већа вероватноћа да ће доћи до изједначавања мушкараца и жена.

Сад бих се вратила на први цитат у којем аутор наводи, по мом мишљењу, врло прецизно каква се друштвена организација може назвати матријархатом. Мислим да се око тога може развити једна дискусија јер  не могу рећи са сигурношћу да је матријархално друштво постојало. Жене се јесу раније изузетно поштовале као бића која рађају и тиме омогућавају „бесмртност“ људске расе, али да ли само на основу кипова богиња и светковина које су се организовале њима у част можемо говорити о постојању матријархата? Отуда и питање које је професорка такође навела у коментару - да ли је контрола приватог, јавног и политичког домена живота од стране мушкараца нужна како би се извесно друштво могло назвати патријархалним? Захваљујући борби жена кроз историју, начињен је један значајан корак по питању њихових права у патријархалном друштву. На пример, по ступању у брак, жене не морају да прихвате презиме мужа, могу задржати своје. Деца разведених родитеља не морају носити презиме оца, већ могу узети презиме мајке (то јесте редак случај, али то не негира постојање овакве могућности). Ипак, мислим да то не би требало видети као корак начињен ка матријархату, већ као корак начињен ка изједначавању мушкараца и жена. Из тог разлога је наведен последњи цитат у тексту горе. Наше друштво није као друштво старог Рима, али јесте патријархално. Тај патријархат који ми познајемо је кроз историју постао доста „толерантнији“ према правима жена и самим женама на крају крајева (због чега је наведен трећи цитат горе у тексту – треба разумети патријархат као појаву која се кроз историју развијала, као и све остало).  Лично сматрам да, чак и ако укидањем приватне својине дође до „слома“ патријархата, неће наступити матријархат, „попут изврнуте слике у огледалу“ како је то сам аутор текста упоредио, већ да ће се бар прићи још један корак ближе изједначавању мушкараца и жена. Штавише, мислим да савремена друштва томе и теже, што је по мом мишљењу, много боље него смењивање патријархата и матријархата.

Извињавам се на дужини коментара и надам се да ће се остале колеге укључити у дискусију и тако можда поставити још нека занимљива питања за дискутовање.

Picture of Emilija Pesic
Re: Папић Ж, Патријархат, у Енциклопедија политичке културе
by Emilija Pesic - Sunday, December 28, 2014, 5:13 PM
 

Саопштење колегинице Богдане ми се јако допало јер у објашњавању цитата даје дозу свог става. Наравно, за похвалу је што је и исправила грешке које јој је професорка указала. Стога, моја оцена би била 10.

Picture of Sofija Novaković
Re: Папић Ж, Патријархат, у Енциклопедија политичке културе
by Sofija Novaković - Saturday, January 3, 2015, 4:47 PM
 

Сматрам да је колегиница Стаменковић одлично представила, а затим и одбранила своје тезе, како у првом приказу свог текста тако и у исправљеној верзији. 

Оцена 10.

Picture of Vanja Zivkovic
Re: Папић Ж, Патријархат, у Енциклопедија политичке културе
by Vanja Zivkovic - Friday, January 9, 2015, 10:22 PM
 

Саопштење колегинице Богдане Стаменковић бих оценила са оценом 10 јер је на одличан начин објаснила цитате које је користила.

Picture of Srna Orašanin
Re: Папић Ж, Патријархат, у Енциклопедија политичке културе
by Srna Orašanin - Saturday, January 10, 2015, 10:21 PM
 

Колегиница Стаменковић је добро представила своје тезе и исправила формалне недостатке. Оцена 10.

Picture of Nina Ocokoljic
Re: Папић Ж, Патријархат, у Енциклопедија политичке културе
by Nina Ocokoljic - Sunday, January 11, 2015, 1:23 PM
 

Похваљујем што је колегиница исправила свој рад и одговорила на све примедбе које је професорка изнела. Оцена коју предлажем је 9.