Разумевајућа анализа и новији приступи

Пошто прочитате предложени избор из релевантне изворне литературе и  изворе према властитом избору, свој одговор на питање које су основне одлике херменеутике, интеракционизма, етнометодологије, феноменологије и постмодернизма унесите у овај форум у облику нове теме за дискусију.


 After you read the suggested choice from relevant primary literature and other sources according to your own choice, introduce your answer which are the main characteristics of hermeneutics, interactionism, ethnomethodology, phenomenology and postmodernism into this forum in the form of a new theme for discussion.

Visible groups: All participants

(There are no discussion topics yet in this forum)