Религија

Пошто прочитате предложени избор из релевантне изворне литературе и  изворе према властитом избору, свој одговор на питање које су основне тезе oдабраног/их аутора о оптималном теоријском и методолошком приступу истраживању религије унесите у овај форум у облику нове теме за дискусију.


 After you read the suggested choice from relevant primary literature and other sources according to your own choice, introduce your answer which are the main theses of the selected author/s on the optimal theoretical and methodological approach to the research of religion into this forum in the form of a new theme for discussion.

Visible groups: All participants

(There are no discussion topics yet in this forum)