Култура и идентитет

Пошто прочитате предложени избор из релевантне изворне литературе и  изворе према властитом избору, свој одговор на питање које су основне тезе oдабраног/их аутора о оптималном теоријском и методолошком приступу истраживању културе и идентитета унесите у овај форум


 After you read the suggested choice from relevant primary literature and other sources according to your own choice, introduce your answer which are the main theses of the selected author/s on the optimal theoretical and methodological approach to the research of culture and identity into this forum in the form of a new theme for discussion.

 


(There are no discussion topics yet in this forum)