Прокоментаришите постојеће и/или предложите нове изворе релевантне за тему 3

На овом форуму изнесите своје утиске о свим или појединим прилозима на овом сајту у оквиру теме упознавања становиштаутемељивача "ново материјалистичког" и дијалектичког начина мишљења и истраживањапроблема социологије сазнања, формулишите и одговорите на питања која вам је сугерисао њихов садржај, вежбајте писање приказа и осврта...  

У овај форум унесите и податке о електронској адреси или саме текстова који по вашем мишљењу доприносе осветљавању теме 3 и у неколико реченица резимирајте шта је у њима највише привукло вашу пажњу.


(There are no discussion topics yet in this forum)