Упознајте основне појмове и истраживачке перспективе науке о друштвеном животу људи, изоштрите своју вештину структурално-системичног и историјско-критичког посматрања и стеците аналитичко-синтетичке способности откривања и операционализације истраживачких проблема неопходне за наставак студија социологије.

Get to know basic concepts and research perspectives of the science dealing with the social life of people, sharpen your craft of structural-systematic and historical-critical observation and acquire analytical and synthetical  capacities for discovering and operationalization of research problems necessary for the continuation of your sociology studies.