Упознајте и примените у властитом истраживању основне појмове, теорије и методе социолошких истраживања друштвених услова настанка, промена сазнајног садржаја, функција, ширења, борбе, управљања и утицаја људских идеја и идеологија, веровања и сазнања у контексту генезе и структуралних промена организације односа субјеката и објеката процеса (са)зна(ва)ња.

Get to know and apply in your own research fundamental concepts, theories and methods of sociological research of emergence, changes, knowledge content, functions, distribution, conflict, management and influence of human ideas and ideologies, beliefs and knowledge in the context of the genesis and structural changes in the organization of relationships of subjects and objects of cognition!